سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز اول و آخر خود یادی کن

خویش را هم به خود ارشادی کن

بگفت ای شمع سوز خود نهان دار

غم شب رنج روز خود نهان دار

سه ماهه کودکی بر دوش خود داشت

چو جان بگرفته در آغوش خود داشت

ز شهر خود به شهر یوسف آمد

نه بهر خود ز بهر یوسف آمد

زیان بگذار و فکر سود خود کن

ز هستی روی در نابود خود کن

به پهلوی خود این دل را نیابی

چه باشد گر ز خود پهلو بتابی

مسکین چو به حال خود فرو دید

خود را نه به شیوه نکو دید

به خود پست وز لطف او سربلند

به خود نیست وز هستیش بهره مند

نی ز خود نی ز خلقشان خبری

نی به خود نی به خلقشان نظری

با خود آمد خلیل و داد آواز

کین نوا را ز نو کنید آغاز

تعداد ابیات منتشر شده : 508665