سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غایت دین مروت اینست

حد آیین فتوت اینست

بر تن خود راه ریاضت گشای

از تن خود کم کن و در جان فزای

به مقصود دل خود بسته ام عهد

که دارم پاس گنج خود به صد جهد

به سیمین گوی خود کن چشم او باز

چو چوگان سوی خود سازش سر انداز

ترک همه کار و بار خود کرد

روی از همه کس به یار خود کرد

گوشه ای گیر و گوش با خود دار

دیده عقل و هوش با خود دار

هر کسی بر امید بهبودی

بسته با خود خیال معبودی

بی خود شد و میل خاک ره داشت

خود را به حیل به پا نگه داشت

به چشم خود آن به که باشد ذلیل

که هست این صفت بر عزیزی دلیل

عاقبت از خامی خود سوخته

ره روی کبک نیاموخته

تعداد ابیات منتشر شده : 509640