سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با محنت دوری خود افتاد

با رنج صبوری خود افتاد

گر بخواهد برای خود خواهد

ور بکاهد برای خود کاهد

ترک ادبار خود گرفتم من

دین دلدار خود گرفتم من

بهره که دیدی ز خداوند خود

ساز ذخیره پی فرزند خود

دلم بردی و نام خود نگفتی

نشانی از مقام خود نگفتی

بیا جامی ز بود خود بپرهیز

ز پندار وجود خود بپرهیز

به یوسف خواب های خود بگفتند

جواب خواب های خود شنفتند

اکنون که به کام خود رسیدم

رویت به مراد خود بدیدم

دامن ز خیال خود برافشاند

سرگشته به حال خود فرو ماند

مالد سر آستین خود باز

قسامی آن به خود کند ساز

تعداد ابیات منتشر شده : 509595