سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز آرام نتوان دگر کام یافت

کز آرام بخشی شه آرام یافت

دهی وعده کزین پس کامیابی

وز آن آرام جان آرام یابی

آرام شود رمیدگان را

پیوند دهد بریدگان را

فرزند تو نور دیده ماست

آرام دل رمیده ماست

بربوده به دشت از دد و دام

آواز فلاخن تو آرام

در ریخت ز دشت و در دد و دام

کردند به خوابگاهش آرام

دیده ای ده سزای دیدارت

جانی آرام جای اسرارت

در پی آن کام شدی گام زن

نایره در خرمن آرام زن

گردش دولابی چرخ برین

بر سر آرام گرفته زمین

ترک لجاج و کم ابرام گیر

یکدم ازین دغدغه آرام گیر

تعداد ابیات منتشر شده : 507630