سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز آرام نتوان دگر کام یافت

کز آرام بخشی شه آرام یافت

دهی وعده کزین پس کامیابی

وز آن آرام جان آرام یابی

در ریخت ز دشت و در دد و دام

کردند به خوابگاهش آرام

فرزند تو نور دیده ماست

آرام دل رمیده ماست

بربوده به دشت از دد و دام

آواز فلاخن تو آرام

آرام شود رمیدگان را

پیوند دهد بریدگان را

دیده ای ده سزای دیدارت

جانی آرام جای اسرارت

ز لعل جان فزایم کام یابی

به قد دلکشم آرام یابی

خاک یک جرعه ازان جام گرفت

که درین دایره آرام گرفت

نرفتی غیر یوسف بر زبانش

نبودی غیر او آرام جانش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165