سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عجب بی طاقتم آرام من ده

اگر خواهی واگر نی کام من ده

گمان زد شد که خواهد کام او داد

به وصل خویشتن آرام او داد

نگردد مرغ وحشی جز بدان رام

که گیرد در قفس یکچند آرام

زلیخا چون ز یوسف کام دل یافت

به وصل دایمش آرام دل یافت

یک جا دو دمش نبود آرام

هر لحظه سوی دگر زدی گام

مسکین چو شنید از وی این نام

زان گفت و شنو گرفت آرام

با گور و گوزن دارد آرام

با اهل قبیله کم شود رام

از جام به باده گیر آرام

وز نام نگر به صاحب نام

کافسوس که آرزوی جان یافت

و آرام ز جان ناتوان رفت

شکم گرسنه لقمه از کام دور

ز طبع غذا جوی آرام دور

تعداد ابیات منتشر شده : 508665