سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگو نکته ای چند داناپسند

که در دین و دنیا بود سودمند

غضب را بر آتش زن از حلم آب

مکن در بد و نیک گیتی شتاب

بدو گفت این کوه را نام چیست

تو را نزد این کوه آرام چیست

به اسباب گیتی مکن خرمی

که بسیار او راست رو در کمی

به هر کس ره چرب و نرمی سپر

منه پای چون شمع ازین ره بدر

چه اندیشه در خاطر آورده ای

که دستش چنین در کمر کرده ای

چو خواهد چنان بگذراند شبت

که ناید ز خنده فراهم لبت

ازان پی به گنج معانی برم

به اصحاب خود ارمغانی برم

قوی پیکری دید بس باشکوه

زده دست ها در کمرگاه کوه

درین راه مپسندم از واپسان

به من زین در باز فیضی رسان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165