سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز ناگه یکی ماه مشکین نقاب

برون آمد از پرده چون آفتاب

شاه اقلیم و ماه کشور کیست

خصم جانسوز و یار غمخور کیست

مهر را نور ده روز که کرد

ماه را شمع شب افروز که کرد

تا بو که کسی برآید از راه

ک آرد خبری به وی ازان ماه

منه دیده بر گرد خوان سپهر

بگردان رخ از گرده ماه و مهر

چنان می خواست کان ماه دل افروز

به پیش چشم او باشد شب و روز

چون سلامان شد حریف ابسال را

صرف وصلش کرد ماه و سال را

وان که به تعلیمگه ماه و سال

شکل الف را نشناسد ز دال

صبر و دین چیست آن ستوده غلام

برد ازان ماه هر چه داشت تمام

به زندان چون رسید آن ماه شبگرد

نهانی میر زندان را طلب کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165