سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قرار دل بود نایاب آنجا

که هم چاه است و هم گرداب آنجا

لیک معنی جز از لباس صور

نشود جلوه گر بر اهل نظر

تا بود همیشه کارش این بود

سرمایه روزگارش این بود

به زیر غبغب ار دانا برد راه

بود گرد آمده رشحی ازان چاه

در و لعلش که بود آویزه گوش

همی برد از دل و جان لطف آن هوش

ندانم از زر و زیور چه گویم

که خواهد بود قاصر هر چه گویم

تا دویی باقی بود دوری بود

جان اسیر داغ مهجوری بود

شغل اهل خرد نه لهو بود

ور بود سهل بلکه سهو بود

نرخ متاعی که فراوان بود

گر به مثل جان بود ارزان بود

پیش صاحب همت این ظاهر بود

هر که بی همت بود منکر بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165