سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در اول اگر چه داشت میلی

با جرعه کشی ز جام لیلی

گفت ای به بساط عشق گستاخ

شرمت نامد که چون درین کاخ

تا باز رهی ز هستی خویش

وز ظلمت خود پرستی خویش

بر من چو در خطاب بگشود

با من جز ازین عتاب ننمود

جایی برسی کزان گذر نیست

جز بی خبری ازان خبر نیست

آن جام چه جام جام باقی

وان نام چه نام نام ساقی

گفت ای شده از خرابی حال

بر نقش مجاز فتنه سی سال

بشکفت به بوستان رازش

گلهای حقیقت از مجازش

از خم ازل خجسته جامیست

گرداگردش نوشته نامیست

گفتا به سرای قربتم خواند

بر صدر سریر قرب بنشاند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165