سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به زیر آن دو نون طرفه دو صادش

نوشته کلک صنع اوستادش

حرف نوشته به دل طفل خرد

گزلک نیسان نتواند سترد

گه نوشته ست کم و گاه فزون

گشته موزون ز خطش ناموزون

به خشت از کلک انگشتان نوشته ست

که آن را دست دانایی سرشته ست

دید مجنون را یکی صحرا نورد

در میان بادیه بنشسته فرد

ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم

می زند حرفی به دست خود رقم

گفت ای مفتون شیدا چیست این

می نویسی نامه سوی کیست این

هر چه خواهی در سوادش رنج برد

تیغ صرصر خواهدش حالی سترد

کی به لوح ریگ باقی ماندش

تا کسی دیگر پس از تو خواندش

گفت شرح حسن لیلی می دهم

خاطر خود را تسلی می دهمتعداد ابیات منتشر شده : 285754