سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به زیر آن دو نون طرفه دو صادش

نوشته کلک صنع اوستادش

معجون گلم سرشته توست

مضمون دلم نوشته توست

سر تا قدم از ادب سرشته

بر دل رقم ادب نوشته

حرف نوشته به دل طفل خرد

گزلک نیسان نتواند سترد

گه نوشته ست کم و گاه فزون

گشته موزون ز خطش ناموزون

به خشت از کلک انگشتان نوشته ست

که آن را دست دانایی سرشته ست

دید مجنون را یکی صحرا نورد

در میان بادیه بنشسته فرد

ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم

می زند حرفی به دست خود رقم

گفت ای مفتون شیدا چیست این

می نویسی نامه سوی کیست این

هر چه خواهی در سوادش رنج برد

تیغ صرصر خواهدش حالی سترد


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شهر در بیدل دهلوی
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511