سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرامان سرو وی از سایه آزاد

جهان از سایه سرو وی آباد

ز سایه بود برتر پایه او

زمین و آسمان در سایه او

فلک همچون زمین چون سایه دارش

ندید افتاد در پا سایه وارش

اگر زان حلقه بودی هیچ تقصیر

برون جستی ز حلقه راست چون تیر

می دار نظر به سایه دوست

لیکن زان رو که سایه اوست

دریغ آمدش سایه از فرش خاک

ازان سایه انداخت بر عرش پاک

اگر واگذاری به او کار خویش

نیاید تو را هیچ دشوار پیش

هیچ وقت از همه مجرد نیست

لیک با هیچ یک مقید نیست

من خود اندر میانه هیچ نیم

جز دروغ و بهانه هیچ نیم

کار با سایه کس نساخته است

عشق با سایه کس نباخته است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165