سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رای او رایت جمشید افراخت

چتر او سایه به خورشید انداخت

جهانگیری او به خود بود و بس

نبودش در آن منت از هیچ کس

دلی کو عاشق خوبان دلجوست

اگر داند وگر نی عاشق اوست

ز ظلمش هیچ کس سالم نجسته ست

کدامین سینه کان ظالم نخسته ست

مبین دور سپهر و مهر گرمش

که هیچ از کین گذاری نیست شرمش

اگر سایه فکندی تازیانه

برون جستی ز میدان زمانه

جز بدی و ددی نداند هیچ

مرکب بخردی نراند هیچ

هیچ شغلی نشود پرده هش

هیچ تلخش نکند روی ترش

سر بدان سایه فرو نامدشان

خواب در سایه نکو نامدشان

منم تشنه تو آب زندگانی

منم کشته تو جان جاودانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165