سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شد تیز سخن به سان شمشیر

تهدید ده از زبان شمشیر

به که از مردان مرد افکن جهی

پیش شمشیر زنی گردن نهی

بردت از همه شمشیر اجل

در ته خاک تو مانی و عمل

پیش شمشیر سر افکنده شوی

به که پیش چو خودی بنده شوی

دلش گشت از طریق استقامت

زبان را ساخت شمشیر ملامت

در معرکه دلاوری شیر

در قطع امور ملک شمشیر

در صف مردان روی شمشیر زن

وز تن گردان شوی گردن فکن

شد به جنگاوریش شیر مصاف

زخم زن گشت به شمشیر خلاف

گهی آخت بر هند شمشیر عزم

گهی ساخت بر دشت خوارزم رزم

شد چو شیران در آن مصاف دلیر

گاه با نیزه گاه با شمشیر

تعداد ابیات منتشر شده : 508170