سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تعلل بسی کرد و زان تاب و پیچ

ندادش خلاصی به جز راست هیچ

دل تو نقد عدل راست محک

نیست چون دال و لام ازو منفک

هندوی نفس راست غل دو شاخ

تنگ کرده بر او جهان فراخ

حرکات جوارح و اعضا

راست کردن به حکم دین هدی

گاهی اندر لباس لفظ و حروف

که مر او را قوالبند و ظروف

گاه سر گاه ریش جنباند

گه چپ و راست رو بگرداند

پرس پرسان که کعبه کو و کجاست

وز ره او نشان راست کراست

مرده ره راست جوع رأس المال

زان کند اکتساب حسن مال

هر که را بر طریقت نبوی

خود نبوده ست غیر راست روی

دختر از دایه آن فسون چو شنید

بهتر از راست هیچ چاره ندید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165