سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل کان نه تو راست خار بهتر

بگذاشتنش به خار بهتر

گیرم که تو دوری از کم و کاست

ناید به زبان تو به جز راست

حیران می گشت وز چپ و راست

از دوست نشانه ای همی خواست

کین دل که به پهلوی چپش جاست

از وی نشنیده ام به جز راست

به طاعت چه حاصل که پشتت دوتاست

چو روی دلت نیست با قبله راست

گرفتی به دستور آن کار پیش

به آن راست کردی همه کار خویش

به اسباب گیتی مکن خرمی

که بسیار او راست رو در کمی

پس از چند گاهی ازان راه سخت

به اقلیم خویش اوفکندند رخت

اول آن را به شرع سازی راست

آنگه آری به جای بی کم و کاست

یکی از چپ یکی ز راست دوان

گردشان حلقه بسته پیر و جوان

تعداد ابیات منتشر شده : 510135