سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج

ز گنج دل زبان را کن گهر سنج

نیست خوش گنج چو رنجی نکشی

رنج کش گرطلبی گنج خوشی

زلیخا بود گنج خوبی آری

بود هر گنج را ناچار ماری

اگر گنج حکمت همی بایدت

به جز گنج کاوی نمی شایدت

شکر باشد کلید گنج مزید

گنج خواهی مده ز دست کلید

دیده از گنج خشت بر دیوار

خشت دیوار گنج کرده شمار

بگشاید رهی به جانب گنج

شود از نقد گنج گوهر سنج

دل احرار گنج اسرار است

راه آن گنج چیست گفتار است

پی گنج بردند بسیار رنج

کنون خاک ریزند بر سر چو گنج

گنج جان سنج به ویرانه جسم

حارس گنج به صد گونه طلسم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165