سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا کس امید جود ندارد دگر ز کس

آمد حروف سال وفاتش امید جود

درم گشایی که امید بسته ام در تو

در امید که بگشاید ار تو نگشایی

به گردابی چو می افتادم از غم

به تدبیرش امید ساحلی بود

برآی ای آفتاب صبح امید

که در دست شب هجران اسیرم

دردمندان محبت بر امید مرهمی

آستانش هر شبی تا روز بالین کرده اند

بیا وز نکهت این طیب امید

مشام جان معطر ساز جاوید

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم

بدان امید که آن شهسوار بازآید

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

عمری گذشت تا به امید اشارتی

چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم

تعداد ابیات منتشر شده : 501469