سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بلبل به انتظار که هنگام گل رسد

ابن حسام دلشده در انتظار دوست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

در انتظار رویت ما و امیدواری

در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

بر پای بود تخت به پیش چو بندگان

بر صدر دستها بنهاده در انتظار

گوشه گیران انتظار جلوه خوش می کنند

برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکن

عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری

به انتظار عیادت که دوست می آید

خوش است بر دل رنجور عشق بیماری

گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام

در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917