سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای پادشاه، اگر نظر لطف می کنی

زان روی پرده دور کن، این انتظار چیست؟

عید است و آخر گل و یاران در انتظار

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

به انتظار تو آبی که می رود از چشم

به آب چشم نماند که چشمه می زاید

تا کی خورم خون جگر در انتظار وعده اش

گر می دهد کام دلم چندم جگر خواری کند

تعداد ابیات منتشر شده : 500884