سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای پادشاه، اگر نظر لطف می کنی

زان روی پرده دور کن، این انتظار چیست؟

عید است و آخر گل و یاران در انتظار

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

به انتظار تو آبی که می رود از چشم

به آب چشم نماند که چشمه می زاید

تا کی خورم خون جگر در انتظار وعده اش

گر می دهد کام دلم چندم جگر خواری کند


 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602