سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حلالش باد اگر خونم بریزد

که سر در پای او خوشتر که بر دوش

بوی گل آورد نسیم صبا

بلبل بیدل ننشیند خموش

همواره بوستان امیدت شکفته باد

سعدی دعای خیر تو گویان چو بلبلی

وگرنه راعی خلقست زهرمارش باد

که هر چه می خورد او جزیت مسلمانیست

مهرگان باد همایون ومبارک عیدت

ای همایون زرخت عید وشهور وایام !

در آرزوی نسیمی ز زلف تو جانم

همیشه منتظر موکب صبا باشد

مرا استاد عشقت نکته دان کرد

که رحمت باد بر آموزگارم

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

تفقدی نکند طوطی شکرخا را

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که بازبینم دیدار آشنا را

می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

روزی ما باد لعل شکرافشان شما

تعداد ابیات منتشر شده : 486368