سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

به هر سو بلبل عاشق در افغان

تنعم از میان باد صبا کرد

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر دلالت این دولتش صبا بکند

کس نیارد بر او دم زند از قصه ما

مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

رسید باد صبا غنچه در هواداری

ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

شقایق از پی سلطان گل سپارد باز

به بادبان صبا کله های نعمانی

نهاد شاخ شجر تخته های بزازی

گشاده باد صبا کلبه های عطاری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165