سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم

جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی

حافظ وصال جانان با چون تو تنگدستی

روزی شود که با آن پیوند شب نباشد

ز من ضایع شد اندر کوی جانان

چه دامنگیر یا رب منزلی بود

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

براستان که غباری چو شخص خاکی خویش

ز رهگذار تو برآستان نمی بینم

روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار

باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد

سرگشته چو من در همه آفاق بگشتی

وفای صحبت جانان به گوش جانم گفت

نه عاشقی که حذر می کنی ز رسوایی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165