سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

بیا ساقی آن کیمیای فتوح

که با گنج قارون دهد عمر نوح

بیا ساقی آن آتش تابناک

که زردشت می جویدش زیر خاک

بیا ساقی آن بکر مستور مست

که اندر خرابات دارد نشست

بیا ساقی آن آب اندیشه سوز

که گر شیر نوشد شود بیشه سوز

بیا ساقی آن می که حال آورد

کرامت فزاید کمال آورد

بیا ساقی آن می که حور بهشت

عبیر ملایک در آن می سرشت

بده ساقی آن می که شاهی دهد

به پاکی او دل گواهی دهد

بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

به کیخسرو و جم فرستد پیام

بده ساقی آن می کز او جام جم

زند لاف بینایی اندر عدم

تعداد ابیات منتشر شده : 504827