سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر

به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن

هر نوبتی نظر به یکی می کند سپهر

هر مدتی زمین به یکی می دهد زمان

نظر به چشم تو گفتم مگر نظر دارم

خیال چشم تو بر گوشه نظر بنشست

به جز ثنای شما در نیامدم به ضمیر

به جز دعای شما در نیامدم به زبان

به ذکر و فکر و عبادت به روح شیخ کبیر

به حق روزبهان و به حق پنج نماز

چه روزها به شب آورده ای به راحت نفس

چه باشد ار به عبادت شبی به روز آری

مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو

باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو

نظر کردم به چشم رای و تدبیر

ندیدم به ز خاموشی خصالی

خجسته روز کسی که به یمن طالع سعد

نظر به طلعت این شهریار بگشاید

آن مشتری خصال گر از ما حکایتی

پرسد جواب ده که به جانند مشتریتعداد ابیات منتشر شده : 365526