سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

گر قدر خود بدانی قدرت فزون شود

نیکونهاد باش که پاکیزه پیکری

برو معالجه خود کن ای نصیحتگو

شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

گر بختوری مراد خود خواهی یافت

ور بخت بدی سزای خود خواهی دید

سر اندر پیش تا ایوان خود رفت

خجل تا کلبه احزان خود رفت

برو تو شهر بگو: تا دگر نیارایند

کزان جمال تو خود شهرها بیارایی

بسان مردمک چشم خود چون بدید، صورت بست

که خود هرآینه اینجای بهترین ملجاست

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

ز وجود خود ملولم قدحی بیار ساقی

برهان مرا زمانی ز خودی خود خدا را

تعداد ابیات منتشر شده : 504917