سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

میخواستم که: جایت بر چشم خود بسازم

از دل نمیروی خود بیرون به هیچ حالی

خواجو به آب دیده گر از خود نشست دست

در آتش فراق برو دست ازو بشوی

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

چند گفتند که سعدی نفسی باز خود آی

گفتم از دوست نشاید که به خود پردازم

گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد

گم کرده ایم خود را، راهی نمای مطرب

باشد مگر بدان ره، در خود توان رسیدن

به دست باد صبا بوی زلف خود بفرست

مگر به حال خود آید دل پریشان حال

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب

که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

به بوی گل نفسی همدم صبا می باش

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165