سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

کنون نشانهٔ تیر ملامتم مکنید

که رفته است عنانم ز دست و تیر از شست

سر بگذرانم از سر گردون به گردنی

گر بگذرد به خاطر او یاد چون منی

بیش ازینم هدف تیر ملامت مکنید

که برون رفت عنان از کف و تیر از شستم

آورد بهم تیر و کمان را در دست

تیر آمد و در خانه خویشش بنشست

نفاذ تیر بیان تو در مجاری فکر

چو گوش های کمان کرده پرز زه لب تیر

ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر

کس ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد

بوی گل آورد نسیم صبا

بلبل بیدل ننشیند خموش

عدو با جان حافظ آن نکردی

که تیر چشم آن ابروکمان کرد

هان ابن حسام امشب خوش گفتی و دُر سفتی

شعر تر حافظ را اینگونه جواب اولی

تعداد ابیات منتشر شده : 508170