سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هان ابن حسام امشب خوش گفتی و دُر سفتی

شعر تر حافظ را اینگونه جواب اولی

مقال ابن حسام ار به تربت حافظ

برند گردد ازین شعر همچو آب خجل

نمودی چند بار از خود که حافظ عهد و پیمانم

کنونت بازدانستم که ناقض عهد و سوگندی

غزلیات عراقیست سرود حافظ

که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

حافظ نگشتی شیدای گیتی

گر می شنیدی پند ادیبان

وجود ما معماییست حافظ

که تحقیقش فسون است و فسانه

بر رخ ساقی پری پیکر

همچو حافظ بنوش باده ناب

همچو حافظ به رغم مدعیان

شعر رندانه گفتنم هوس است

غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

به یادگار نسیم صبا نگه دارد

جان نقد محقر است حافظ

از بهر نثار خوش نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 502534