سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از آن پس چینیان کردند یکسر

بسیج خدمت درگاه قیصر

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

هر سرو که در چمن درآید

در خدمت قامتت نگون باد

بر بقعه ای که چشم ارادت کند خدای

فرماندهی گمارد بر خلق مهربان

قاروره سپهر زتاب درون خلق

دارد هنوز گونه نارنج وعکس تار

طریق خدمت و آیین بندگی کردن

خدای را که رها کن به ما و سلطان باش

دلبر از ما به صد امید ستد اول دل

ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم

از آستانه خدمت نمی توانم رفت

اگر به منزل قربت نمی دهی بارم

کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن

تا همه خلق ببینند نگارستان را

سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی اگر پند خردمندان به شیرینی در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050