سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو

گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم

آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی

زان شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو

گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

می روی و مژگانت خون خلق می ریزد

تیز می روی جانا ترسمت فرومانی

نقل هر جور که از خلق کریمت کردند

قول صاحب غرضان است تو آن ها نکنی

در سفالین کاسهٔ رندان به خواری منگرید

کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند

هم کام من به خدمت تو گشته منتظم

هم نام من به مدحت تو گشته جاودان

می به زیر کش و سجادهٔ تقوی بر دوش

آه اگر خلق شوند آگه از این تزویرم

گر من از چشم همه خلق بیفتم سهلست

تو مپندار که مخذول تو را ناصر نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 509610