سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز جام بأسش اگر عقل جرعه ای بچشد

به خواب نیز نبیند خیال هشیاری

ناقه بگذشت و تشنگان در بند

کاروان رفت و خستگان در خواب

چشم ازو رنگ برد و بینی بوی

عاقلش سکر دید و غافل خواب

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

به روی ما زن از ساغر گلابی

که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم

بر کارگاه دیده بی خواب می زدم

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعداد ابیات منتشر شده : 508575