سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست

به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش

گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست

خوشا هوای گلستان و خواب در بستان

اگر نبودی تشویش بلبل سحرم

بنفشه سنبل زلفت به خواب دید شبی

علی الصباح پریشان و سرگران برخاست

خواب اگر می بردت حاجت پرسیدن نیست

تکیه فرمای هر آنجا که رضایت باشد

هرگه که ز خرگه بچمن بار دهد گل

نرگس نکند خواب خوش از غلغل بلبل

بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر

زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

شب شراب خرابم کند به بیداری

وگر به روز شکایت کنم به خواب رود

گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

حافظ ز آه و ناله امانم نمی دهد

 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خوشا بزم وفا کزخجلت اظهار در بیدل دهلوی
 • جستجوی منی در رشیدالدین میبدی
 • جستجوی ای که نشان مشو در اوحدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935