سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است

تا آب ما که منبعش الله اکبر است

فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم

که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم

یکی مطعون ارباب شمال است

یکی موقوف اصحاب یمین است

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

جمالت معجز حسن است لیکن

حدیث غمزه ات سحر مبین است

عیشم مدام است از لعل دلخواه

کارم به کام است الحمدلله

مقالات نصیحت گو همین است

که سنگ انداز هجران در کمین است

فریب جهان قصهٔ روشن است

ببین تا چه زاید شب آبستن است

حال دل با تو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است

مرا با عدو عاقبت فرصت است

که از آسمان مژدهٔ نصرت است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165