سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر درد را که بینی درمان و چاره ای هست

درمان درد سعدی با دوست سازگاری

گفته ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

با درد ما بساز و ز درمان سخن مگوی

صوفی شو و ز راه صفا دُرد ما بنوش

به گوشت گر رسانم ناله زار

ز درد ناله زارم بنالی

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

صبا گر چاره داری وقت وقت است

که درد اشتیاقم قصد جان کرد

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی


 • جستجوی ای مرغ سحر نماد چه مفایمی است در سعدی
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی سایه در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712