سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر درد را که بینی درمان و چاره ای هست

درمان درد سعدی با دوست سازگاری

گفته ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

با درد ما بساز و ز درمان سخن مگوی

صوفی شو و ز راه صفا دُرد ما بنوش

به گوشت گر رسانم ناله زار

ز درد ناله زارم بنالی

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

صبا گر چاره داری وقت وقت است

که درد اشتیاقم قصد جان کرد

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

تعداد ابیات منتشر شده : 510135