سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

صفای همت پاکان و پاکدینان بین

از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

نامهٔ دوست همی خوانم و در تشویشم

که جوابش چه نویسم من آشفته پیام؟

ای دوست بر جنازهٔ دشمن چو بگذری

شادی مکن که با تو همین ماجرا رود

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

انی رایت دهرا من هجرک القیامه

صباست قاصد سلمان به پیش دوست دریغ

که در صباست گران خیزی و سبکباری

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

به تیغ هندی دشمن قتال می نکند

چنان که دوست به شمشیر غمزه قتال

 • جستجوی ا ی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی برق شمشیر در فردوسی
 • جستجوی لاله در صائب تبریزی
 • جستجوی همان در سعدی
 • جستجوی اي دوست در حافظ
 • جستجوی من چشم ترا مانم در رهی معیری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165