سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای رفیقان سفر دست بدارید از ما

که بخواهیم نشستن به در دوست مقیم

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله

گدای خاک در دوست پادشاه من است

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک

منت خدای را که نیم شرمسار دوست

از دست رقیبان نروم، ور برود سر

من خاک در دوست به دشمن نگذارم

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

امکان دیده بستنم از روی دوست نیست

اولیتر آن که گوش نصیحت بیاکنم

حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی

زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت

من المبلغ عنی الی سعاد سلامی

خوش باد وقت باد سحرگه که دم به دم

مشکین کند مشام ز بوی نثار دوست

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165