سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری

من نقد روان در دمش از دیده شمارم

به انتظار عیادت که دوست می آید

خوش است بر دل رنجور عشق بیماری

چون بمیرم بره دوست مرا دفن کنید

تا چو بر من گذرد یاد کند یار قدیم

گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست

من رخ زرد به خونابه منقش دارم

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح

زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

انی رایت دهرا من هجرک القیامه

قصهٔ درد فراق تو مپندار، ای دوست

که به پایان رسد، ار عمر به پایان آرم

مده بدست سر زلف دوست خواجو دل

که کار سنبل هندوی او سیه کاریست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165