سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد

تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن

سبز است لبت ساغر از او دور مدار

می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن

در جناب عصمتت مهر فلک را نیست بار

در حریم حرمتت باد صبا را نیست راه

گر او نظر نکند سعدیا به چشم نواخت

به دست سعی تو باد است تا نپیمایی

شرح غمم چو آب فرو خواند یک بیک

حال دلم چو باد فرو گفت مو بموی

کسی کو بسته زلفت نباشد

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

بسیار سالها به سر خاک ما رود

کاین آب چشمه آید و باد صبا رود

باد بر گلبن این باغ گلی را نگذاشت

کز نسیمش دلم از بند غم آزاد کند

نفس که نفس برو تکیه می کند بادست

به وقت مرگ بداند که باد می پیمود

ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز

فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165