سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن راه دوزخست که ابلیس می رود

بیدار باش تا پی او راه نسپری

مرو ز راه ادب تا بلندبخت شوی

که شوربختی مردم ز راه کم ادبیست

میان کار فروبند و کار راه بساز

که کار سخت مخوفست و راه نیک دراز

ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

گرچه در راه تو چون خاک رهم رفته به باد

تو مپندار کزین راه غباری دارم

حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز

خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید

کار از تو می رود مددی ای دلیل راه

کانصاف می دهیم و ز راه اوفتاده ایم

چون همه ملک وجود خانهٔ شاهست و شاه

راه چه جویی به غیر؟ بیش چه پویی به راه؟

تعداد ابیات منتشر شده : 500884