سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق

شبروان را آشنایی هاست با میر عسس

گفت وگوهاست در این راه که جان بگدازد

هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس

به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

دعای اهل دلت باد مونس دل پاک

دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم

روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

حافظ گرت به مجلس او راه می دهند

می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو

ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص

خال جانان دانهٔ دل زلف ساقی دام راه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165