سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند

زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست

چنین که از همه سو دام راه می بینم

به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی گه

کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد

شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست

گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل

بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

زلف دلبر دام راه و غمزه اش تیر بلاست

یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می کنم

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

با که گویم که در این پرده چه ها می بینم

تعداد ابیات منتشر شده : 505935