سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر نه دایره عشق راه بربستی

چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

هر که با شاهد گلروی به خلوت بنشست

نتواند ز سر راه ملامت برخاست

مرا در خاک راه دوست بگذار

برو گو دشمن اندر خون من کوش

دنیا پلیست بر گذر راه آخرت

اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی

منزل پیر مغان کوی خرابات فناست

آخر ای مغبچگان راه خرابات کجاست

خواجو نظر ببعد مسافت مکن که نیست

راه امید بسر قدم رهروان دراز

ببوس دست مقیمان درگهش خواجو

بود که راه دهندت ببارگاه قبول

مجنون گرش بخیمه لیلی دهند راه

تا باشدش حیات نیاید برون ز حی

راه دل عشاق زد آن چشم خماری

پیداست از این شیوه که مست است شرابت

تعداد ابیات منتشر شده : 501469