سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این راه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد

چشم من در ره این قافله راه بماند

تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

که به جایی نرسد گر به ضلالت برود

ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

تعداد ابیات منتشر شده : 505890