سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر چه رسم خوبان تندخوییست

چه باشد گر بسازد با غمینی

شیرگیران باردات همه در دام آیند

تا کند آهوی شیرافکن او بادامی

از امتحان تو ایام را غرض آن است

که از صفای ریاضت دلت نشان گیرد

شکر کمال حلاوت پس از ریاضت یافت

نخست در شکن تنگ از آن مکان گیرد

پیر ریاضت ما عشق تو بود، یارا

گر تو شکیب داری، طاقت نماند ما را

چنان لگام ریاضت کنند بر سر نفس

که سرکشی نتواند به هر کجا رانند

تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد

ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی

بر سر من بنهد دست سعادت تاجی

اگر آن ساعد و دست تو بسازد کمرم

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

تعداد ابیات منتشر شده : 508725