سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روی تو مگر آینه لطف الهیست

حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نرگس در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی شبی دلبر مس در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی خودرا باش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135