سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر نرگس مستت نکند ترک تعدی

چندین چه کند زلف دراز تو تطاول

تا دلم در گره زلف دلارام افتاد

بر سر آتش و آبست ز بی آرامی

ای سر زلف ترا پیشه سمن فرسائی

وی لب لعل ترای عادت روح افزائی

گر دست رسد خواجو برخیز چو سرمستان

با زلف چو چوگانش امروز بزن گوئی

در آرزوی نسیمی ز زلف تو جانم

همیشه منتظر موکب صبا باشد

گره زن آن زلف بنفشه بر لاله

که کار بسته ی من جز بدان گره نگشاد

گره ز کار پریشان بسته بگشاید

اگر گزه ز سر زلف بسته بگشایی

نسیم طرهّ سنبل به هم برآمده یافت

مگر حکایت آن زلف عنبر افشان گفت

طریق اگر به سیاهی است گر به آب حیات

خیال زلف و لبت می روند پیشاپیش

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی موش در عبید زاکانی
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478361