سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خنده جام می و زلف گره گیر نگار

ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است

بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است

خم زلف تو دام کفر و دین است

ز کارستان او یک شمه این است

عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده ام

زان بوی در مشام دل من هنوز بوست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم

که پریشانی این سلسله را آخر نیست

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی فارغ در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی اقبال لاهوری در اقبال لاهوری
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505890