سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

زاهد برو که طالع اگر طالع من است

جامم به دست باشد و زلف نگار هم

حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس

و از انتصاف آصف جم اقتدار هم

چو دل در زلف تو بسته ست حافظ

بدین سان کار او در پا میفکن

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه

کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن

در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر

در زلف بی قرار تو پیدا قرار حسن

بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق

خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساخته ای یعنی چه

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای

از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ

تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی

 • جستجوی اکبر شیرازی در همه ی آثار
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263