سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

زاهد برو که طالع اگر طالع من است

جامم به دست باشد و زلف نگار هم

حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس

و از انتصاف آصف جم اقتدار هم

چو دل در زلف تو بسته ست حافظ

بدین سان کار او در پا میفکن

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه

کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن

در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر

در زلف بی قرار تو پیدا قرار حسن

بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق

خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساخته ای یعنی چه

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای

از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ

تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی

تعداد ابیات منتشر شده : 505935