سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف

چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی

ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری

کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

هر دم به قید سلسله در کار می کشی

از همچو تو دلداری دل برنکنم آری

چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد

آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده اند

از نثار مژه چون زلف تو در زر گیرم

قاصدی کز تو سلامی برساند بر ما

تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را

سرگشته و پریشان ای نور هر دودیده

خم دو زلف تو بر لاله حلقه در حلقه

به سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدن

به هر کویی پری رویی به چوگان می زند گویی

تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگانی

رسن زلف تو در رشته جان من و شمع

هر یک از آتش رخسار تو، تابی دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165